Bank Taka

200521 231+8-239=0
200512 295-64=231
200424 282+1+12=295 help Teshi + square land
200423 270+4+8=282 Thur bonus + GBch
200421 222+25+23=270 HW+land bonus
200416 146+72+4=222 print challenge, square land, Thur bonus
200414 96+50=146
2004?? 64+32=96
200407 +64 cash in