Bank Taiyo

200519 30-30=0
200424 8+4+3+2+1+2+10=30 Thur+bonus, 2 Seigo, 1 Tchi, 2 Teshi, 10 Ch room
200416 1+4+3=8 Thur bonus + level up
200414 +1